el-Ελληνική Ορθόδοξος Ενορία Αναλήψεως του Σωτήρος Στουτγκάρδης - Πρακτικές οδηγίες προς τους πιστούς μας

2020-05-28

(Αὐτὲς οἱ πρακτικὲς Ὁδηγίες εἶναι ἀπόσπασμα τοῦ Καταλόγου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ», τὸν ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας στὶς 30 Ἀπριλίου 2020 καὶ τέθηκε σὲ ἰσχὺ τὴν 1η Μαΐου 2020. Ὁ Κατάλογος τῶν Μέτρων ἰσχύει στὸ ἀκέραιο. Οἱ κατωτέρω Ὁδηγίες ἀποσκοποῦν στὴ διευκόλυνση τῶν πιστῶν γιὰ τὴν προσαρμογή τους στὶς νέες συνθῆκες μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἱερῶν ναῶν).

A'. Περιορισμένος ἀριθμὸς πιστῶν στὶς ἀκολουθίες - Δήλωση συμμετοχῆς
1. Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκονται στὸν Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ Ναοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεπερνᾶ τὸν μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμὸ ποὺ προβλέπουν οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων. Στὸν ἀριθμὸ αὐτὸ συνυπολογίζονται καὶ οἱ ἀνήλικοι.
2. Γιὰ νὰ μὴ γίνει ὑπέρβαση αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ἡ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες γίνεται κατόπιν δηλώσεως στὴν ἐνορία. Οἱ ἐνορίες συντάσσουν καταλόγους τῶν δηλώσεων μὲ μόνα στοιχεῖα τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου τοῦ πιστοῦ. Μὲ βάση αὐτοὺς τοὺς καταλόγους ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία. Οἱ κατάλογοι αὐτοὶ θὰ φυλάσσονται γιὰ τέσσερις ἑβδομάδες, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀνιχνεύονται τυχὸν ἁλυσίδες μολύνσεως, καὶ κατόπιν καταστρέφονται.

Β´. Εἴσοδος στὸ Ναό - Ἔξοδος ἀπὸ τὸ Ναό - Ἀπόσταση ἀσφαλείας
Ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ ἐπιτρέπεται κατὰ μόνας, κατὰ οἰκογένεια ἢ κατὰ ὁμάδα ἀτόμων ποὺ σχετίζονται μεταξύ τους, συντεταγμένα καὶ τηρουμένης τῆς ἀποστάσεως 1,5 - 2 μέτρων μεταξὺ τῶν εἰσερχομένων ἀτόμων, οἰκογενειῶν, ὁμάδων. Τόσο κατὰ τὴν εἴσοδο, τὴ μετακίνηση ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ τὴν ἔξοδο, ὅσο καὶ κατὰ τὴν παραμονὴ τῶν πιστῶν στὸ Ναὸ τὴν ὥρα τῶν ἀκολουθιῶν ἐπιβάλλεται ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως ἀσφαλείας τῶν 1,5 - 2 μέτρων. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀκολουθιῶν συνιστᾶται ἡ ἄμεση ἀποχώρηση τῶν πιστῶν πρὸς ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ καὶ ἐκτὸς Ναοῦ.

Γ'. Προληπτικὰ μέτρα ὑγιεινῆς
1. Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος σὲ ἄτομα ποὺ ἐμφανῶς παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας (πυρετό, βῆχα, συνάχι κ.τ.ὅ.).
2. Γιὰ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ προφύλαξη προβλέπεται ἡ χρήση μάσκας, ἢ ὑφάσματος ποὺ νὰ καλύπτει τὶς ἀναπνευστικὲς ὁδοὺς (στόμα καὶ μύτη), καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀναμονῆς ἐκτὸς Ναοῦ ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν Ναὸ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. Ἐξαιρεῖται ὁ ἱερέας ποὺ τελεῖ τὴν ἀκολουθία καὶ ὁ ψάλτης κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀκολουθίας.
3. Ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως 1,5 - 2 μέτρων μεταξὺ ἀτόμων, οἰκογενειῶν, ὁμάδων εἶναι ὑποχρεωτική.
4. Γιὰ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας προβλέπεται ἡ χρήση ἀντισηπτικοῦ ὑγροῦ πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὸ Ναό.

Δ'. Ἱερὲς ἀκολουθίες
1. Μέχρι τὴν 15η Μαΐου ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση παρουσίᾳ πιστῶν ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Μικρὸ Ἀπόδειπνο, Παράκληση τῆς Παναγίας, Παράκληση τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ, Ἱερὸ Εὐχέλαιο, Ἀρτοκλασία, Ἁγιασμός) πλὴν τῆς Θείας Λειτουργίας.
2. Οἱ ἀκολουθίες ἔχουν μέγιστη διάρκεια μιᾶς ὥρας.
3. Κατὰ τὶς Κυριακὲς 3 καὶ 10 Μαΐου ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ χωρὶς παρουσία πιστῶν.

Ε'. Ἱερὰ Μυστήρια καὶ Ἱεροπραξίες
1. Μέχρι τὴ 15η Μαΐου ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση τελέσεως γάμων καὶ βαπτίσεων. Γιὰ τὸ διάστημα μέχρι καὶ τέλος Μαΐου οἱ πιστοὶ παρακαλοῦνται νὰ μὴ ζητήσουν τὴν τέλεση τῶν παραπάνω μυστηρίων.
2. Ἡ ἐξομολόγηση λαμβάνει χώρα κατόπιν συνεννοήσεως. Κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ ἱερέως μὲ τὸν πιστὸ ἐπιβάλλεται ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν 1,5 - 2 μέτρων.
3. Σαραντισμοὶ γίνονται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως.
4. Ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύει ἡ ὁδηγία νὰ τελοῦνται οἱ κηδεῖες ἀπευθείας στὰ κατὰ τόπους κοιμητήρια μὲ τὴν παρουσία μελῶν μόνο τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος.
5. Μνημόσυνα γίνονται, ἐπίσης κατόπιν συνεννοήσεως, στὸ Ναὸ ἢ στὸ Κοιμητήριο.

Στ'. Προσευχὴ στὸ Ναό
1. Κατὰ τὰ λοιπὰ οἱ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου εἶναι δυνατόν, μποροῦν νὰ εἶναι ἀνοιχτοὶ γιὰ προσευχὴ καὶ προσκύνηση.
2. Συγκεκριμένα:
α´. Ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ ἐπιτρέπεται κατὰ μόνας, κατὰ οἰκογένεια ἢ κατὰ ὁμάδα ἀτόμων ποὺ σχετίζονται μεταξύ τους.
β´. Ἡ παραμονὴ συνιστᾶται νὰ εἶναι σύντομη· ἰδιαίτερα, ὅταν ἐκτὸς Ναοῦ ὑπάρχει μεγάλη ἀναμονή, συντομώτατη.
γ´. Ἡ τήρηση τῶν προληπτικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ποὺ ἀναφέρονται παραπάνω, εἶναι ὑποχρεωτική.
3. Ἡ τήρηση ἀποστάσεως 1,5 - 2 μέτρων κατὰ τὴν ἀναμονὴ ἐκτὸς Ναοῦ εἶναι ἐπιβεβλημένη.

Z'. Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις
1. Οἱ κατ᾽ οἶκον ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις συνιστῶνται μόνο σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Αὐτονόητη θεωρεῖται ἠ λήψη τῶν σχετικῶν μέτρων ὑγιεινῆς.
2. Οἱ ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις σὲ νοσοκομεῖα ἢ γηροκομεῖα συνιστῶνται μόνο σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Αὐτονόητη θεωρεῖται ἡ λήψη τῶν σχετικῶν μέτρων ὑγιεινῆς καὶ τῶν τυχὸν συγκεκριμένων μέτρων τῶν ἱδρυμάτων.
3. Οἱ ἱεροπραξίες στὸ σπίτι (ἁγιασμοί, εὐχέλαια) ἀπαγορεύονται ἐκτὸς ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων.

Η'. Εὐπαθεῖς ὁμάδες
Ἄτομα ποὺ ἀνήκουν στὶς λεγόμενες εὐπαθεῖς ὁμάδες συνιστᾶται νὰ παραμένουν στὰ σπίτια τους γιὰ ὅσο καιρὸ ἰσχύουν οἱ σχετικοὶ περιορισμοὶ ἀπὸ τὴν πολιτεία.

Βόννη, 1 Μαΐου 2020
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ